11 มี.ค. 2567 การพิจรณารับบุคคลตามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ให้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

การพิจรณารับบุคคลตามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ให้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
วันที่ 11 มีนาคม  2567 นายอนรรหฆ  ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหัวหน้างานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจรณากับคณะตัวแทนจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ในการสนับสนุน เข้ารับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งนี้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ข้อ1 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ จะส่งเด็ก เยาวชนที่ศาลมีความเห็นว่าต้องได้รับการศึกษาหรืออยู่ระหว่างการศึกษาในหลีกสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือฝึกอบรมวิชาชีพ(ระยะสั้น)ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  โดยมุ่งหวังให้บุคคลดังกล่าวมีอาชีพ คุณวุฒิ และเป็นคนดีของสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ