4-6 มี.ค. 2567 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ” โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่” ในระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1.กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และบรรลุมาตรฐานที่กำหนด
3.เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ