นาย โอภาส ปัญญาพฤกษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่