- อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์

“ทักษะดี มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้”

เอกลักษณ์

“เน้นความประณีต มีจิตบริการ”