- งานอาคารสถานที่ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่  4  ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  54000
โทรศัพท์ 0-5451-1286 โทรสาร 0-5451-1174 เว็บไซต์ www.pvc.ac.th อีเมล         Phrae02@vec.mail.go.th
 

เนื้อที่ของสถานศึกษา  18  ไร่  45.8  ตารางวา  มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น    26  หลัง  มีห้องทั้งสิ้น 120 ห้อง  ได้แก่

 1. อาคารเรียน 1  :  อาคารเรียน 3 ชั้น                   จำนวน    1      หลัง     12          ห้อง
 2. อาคารเรียน 2  :  อาคารเรียน 3 ชั้น                   จำนวน    1      หลัง     12          ห้อง
 3. อาคารเรียน 3  :  อาคารเรียน 3 ชั้น                   จำนวน    1      หลัง     14          ห้อง
 4. อาคารเรียน 4  :  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น  จำนวน    1      หลัง     11          ห้อง
 5. อาคารเรียน 5  :  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น  จำนวน    1      หลัง     15          ห้อง
 6. อาคารเรียน 6  :  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น  จำนวน    1      หลัง     15          ห้อง
 7. อาคารเรียน 7  :  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น  จำนวน    1      หลัง     17          ห้อง
 8. อาคารเรียนปฏิบัติการอุตสาหกรรม                      จำนวน    1      หลัง     1          ห้อง
 9. อาคารเอนกประสงค์  (หอประชุม)                       จำนวน    1      หลัง     1          ห้อง
 10. อาคารโรงอาหาร                                            จำนวน    1      หลัง     1          ห้อง
 11. อาคารทรงมนิลาชั้นเดียวไม่ยกพื้น (สหกรณ์)            จำนวน    1     หลัง     1          ห้อง
 12. อาคารผลิตผล (อาคารปฏิบัติการแก้วกาสะลอง)        จำนวน    1    หลัง    1       ห้อง
 13. อาคารศูนย์วิทยบริการ                              จำนวน        1      หลัง     5         ห้อง
 14. อาคารยิมเนเซียม                                     จำนวน        1      หลัง     1         ห้อง
 15. อาคารโรงแรมจำลอง                                 จำนวน        1      หลัง     2         ห้อง
 16. บ้านพักผู้อำนวยการ                                   จำนวน        1      หลัง     1         ห้อง
 17. บ้านพักครู                                                จำนวน       10      หลัง     10       ห้อง

ดาวโหลดแบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์มเปลี่ยนเวรยาม .PDF
2. แบบฟอร์มเปลี่ยนเวรยาม แก้ไขได้

คำสั่ง

1. คำสั่งมอบหมายรับผิดชอบห้องเรียน-1-2566
2. มาตรการประหยัดพลังงาน-2566