- วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา          

“คุณธรรมดี ทักษะเด่น เน้นนวัตกรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

          คุณธรรมดี :   มีคุณธรรม 8 ประการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์   มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี มีน้ำใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจนบรรลุจุดมุ่งหมาย

          ทักษะเด่น :   มีความชำนาญในสาขาวิชาชีพ เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน

          เน้นนวัตกรรม : สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมเป็นที่ยอมรับ   ทั้งในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับสากล

          น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :    เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง (Self Sufficiency) อยู่ได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง และผู้อื่น ซึ่งต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อนมีความพอกินพอใช้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ย่อมสามารถ สร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศได้

วิสัยทัศน์

            ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการประยุกต์ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประเทศไทย ยุค 4.0

 

พันธกิจ

1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ด้านอาชีวศึกษา

2.  ส่งเสริม พัฒนาการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ระดับสากล           โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

4.  สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ  ปลูกจิตอาสาด้วยการบริการสังคม

             5.  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม