- ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดิมคือโรงเรียนประชาบาล (วัดหลวง) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ เปิดสอนวิชาทอผ้าเพียงอย่างเดียว ต่อมาจังหวัดแพร่ได้ขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนแผนกการช่างตัดเสื้อขึ้นอีกแผนกหนึ่ง จึงได้แยกออกจากโรงเรียนประชาบาลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2480 โดยสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ชื่อว่า โรงเรียนช่างทอผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้า ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนช่างเย็บผ้า โรงเรียนการช่างสตรีแพร่ โรงเรียนอาชีวศึกษาแพร่ ตามลำดับ และได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ (วิทยาเขต 2) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519 ต่อมากรมอาชีวศึกษาประกาศแยกวิทยาเขตเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2522 เป็นต้นมา มีผู้บริหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 คน ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คือ นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์