ค้นหา 
 
 
 
 
     
  นวรรตกรรม
เกี่ยวกับงานวิจัย
 
     
นวรรตกรรม
นวัตกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ประจำปี 2553
download เอกสาร สิ่งประดิษฐ์ โคมไฟเอนกประสงค์
download เอกสาร สรุปผลโครงการวิชาชีพ 2553
download เอกสาร ระบบการติดตามค้นหา 2553
download เอกสาร โครงงานวิทย์ มะคำดีควาย 53
download เอกสาร โครงงานวิทย์ กระถางเพาะชำ 53
download เอกสาร ที่นอนสำหรับเด็ก Chill Chill bed
 
นวัตกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ประจำปี 2552
download เอกสารห้องสมุดเอื้ออาทร ออนไลน์
download เอกสารโครงงานวิทย์ ข้าวแคบด้วยผักและผลไม้
download เอกสาร จิตรกรรมจากผงใบไม้
download เอกสาร ข้าวปั้นเพื่อสุขภาพ
download เอกสาร ปั้นแต่งแป้งจากเม็ดขนุน
download เอกสาร ชาสมุนไพรใบขี้เหล็ก
download เอกสาร ชุดตกแต่ง
download เอกสาร ถุงเก็บรองเท้าแขวงผนัง
download เอกสาร สาหร่าย1
download เอกสาร สาหล่ายพื้นบ้าน
 
เกี่ยวกับงานวิจัย
download บทคัดย่องานวิจัย ภาคเรียน 2/2554
download หน่วยการเรียนที่  6 สารเคมีเกี่ยวกับร่างกาย ครู ลัดดาวัลย์ ไชยะรินทร์
download งานวิจัย การเรียนรุ้แบบมีส่วนร่วมเพื่อลดมลพิษจากการเผาถ่านตำบลแม่จั๊วะอ.เด่นชัย จ.แพร่
ปกการเสริมสร้างสุขนิสัยในการทิ้งขยะของนักเรียน นักศึกษา
สารบัญตารางจิตใส
สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
รูปทิ้งขยะเมื่อทำการสำรวจ rจิตใส
บรรณานุกรม
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรื่อง คอลลอยด์ โดย ครู ลัดดาวัลย์ ไชยรินทร์
E-Book การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเลขานุการ โดย ครู ลภัสรดา สมบูรณ์ แผนกวิชา การเลขานุการ
E-book หลักการจัดการ โดย ครู ทัศนีย์ อินต๊ะนอน แผนก พาณิชย์
E-book การตกแต่งเบื้องต้น โดย ครูพงษ์สยาม วรรณสุคนธ์
E-book การจัดการด้านเอกสาร โดย ครูชลวรรณ์ เรือนคำ
E-book บัญชีภาษี โดย ครูนงเยาว์ แสนน้ำเที่ยง
E-book เบเกอรร่เบื้องต้น โดย ครูบังอร บุตรใส
E-book การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว โดย ครูปราณี ต่อมวงแก้ว
E-book สีในการออกแบบ โดย ครู วิยาดา ชาตรินกฤพงศ์
E-book การใช้โปรแกรมกราฟิกส์(4 โดย ครูศิริพร ด้วงแดง)
E-book สีและองค์ประกอบของสี โดย ครูศิริวัฒนา ศิริวัฒนกุล
E- book หลักการตลาด(3200-1005) โดย ครูสุกกตา แสงทรัพย์
E-book กฏหมายธุรกิจ(3200-1002) โดย ครูสุทินา แสนบ่อ
E-book การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานสถิติ โดย ครูสรียา สมัย
E-book สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพการตลาด โดย ครูกัลยา ผลศิริ
E-book ทักษะภาษาไทยเพื่องานอาชีพ(3000-1101) โดย ครูพัชรีพรรณ บุญประสิทธิ
E-book วิชาการขาย 1 (2201-1004) โดย ครูบุษกร มหาวัน
E-book พระมหาชนก โดย ครูเทพฤทธิ์ วิทยาวุฒิไกร
E-book การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยครู สมใจ สุทธิวงค์
E-book การพัฒนาเว็ปเพจชั้นสูง(3204-2014) โดยครูดำรง สุพล
E-book บัญชีเบื้องต้น 2 (2201-1003) โดย ครูเกียรพงษ์ เพิ่มพัฒนากุล
E-book การเขียนบทร้อยกรองเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ โดย ครูแสงเดือน วังสุวรรณรักษ์
E-bool การบรรจุภัณฑ์ โดย ครูกรองทอง ชะม้าย
E-book บัญชีเบื้องต้น 2 (2201-1003) โดย ครูจินตนา ประเสริฐศักดิ์
E-book การพัฒนาเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดย ครูชินกฤต ประสารยา
E-book เซต โดย ครูตลับเพชร พิเคราะห์
E-bool Data Structure and Algorithm โดย ครูทวี ไพกุมภัณฑ์
E-book การเขียนโปรแกรมภาษาซี โดย ครูนงนุช ไพกุมภัณฑ์
E-bool วิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม (3701-2004) หน่วยที่ 1 โดย ครูปาริชาต สุพล
E-book การประเมินผลการปฏิบัติงาน(3207-20096) โดย ครูพรสววค์ ปันสี
E-book การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดย ครูพัชรา ดวงทีอง
E-book ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย ครูวัลลวก ปาเฮ
E-book คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ โดย ครูวาทินี ปวงเริ่ม
E-book การวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณ โดย ครูวิมล ทิพย์ประเสริฐ
E-book การจัดการธุรกิจอาหาร โดย ครูสุรศักดิ์ จันทรานิมิตร
E-book รายวิชา ธุรกิจค้าปลีก 3 (2201-4503) โดย ครูสวิดี วัฒนะบุตร
E-book การถนอมและแปรรูปอาหาร 1 โดย ครูสุรศักดิ์ จันทรานิมิตร
E-book ดอกลินลี่จากดิน ไทยและดินญี่ปุ่น โดย ครูไพรินทร์ กาศสกุล
E-book ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต โดย ครูณเรศ ชูภักดิ์
E-book การปฏิบัติงานสำนักงานอัตโนมัติ(3203-2001) โดย ครูสายใจ วงค์กาวี
E-book โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิทึม โดย ครูอรรถพร มากสุธิวงษ์
E-book คู่มือการใช้งาน Macromedia Flasa MXโดย ครูเรวัธ จิตจง
E-book สัญญาแลกเปลี่ยน โดย ครูขวณัช ฮวดห่น
E-book การเสนอขาย โดย ครูรพีพรรณ แดงป่า
E-book ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค โดย ครูกชกร เจริญกิจ
E-book ภาษาอังกฤษสมัครงาน โดย ครูวิภวานี สุคันธวณิช
E-book อุบัติภัยจากการจราจร โดย ครูสุลัดดา ประพุฒิศักดิ์
เกี่ยวกับงานวิจัย
การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้รายวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ เพื่อพัฒนาคุณธรรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
การพัฒนาพัฒนารูปแบบการสร้างวินัยจราจรของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
งานวิจัยแผ่นเดียว เรื่อง การพัฒนาความรู้เรื่องการวิเคราะห์ประโยค  ของนักเรียนชั้น ปวช.๑   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก รายวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๒ โดยการให้นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ
งานวิจัยแผ่นเดียว เรื่อง การแก้ปัญหาความรับผิดชอบและการรู้จักค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตนเองจากศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองภายในวิทยาลัย รายวิชา  2000 – 1233  ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โดยการเสริมแรงและการใช้แบบฟอร์ม Self – Access  Learning  Report
งานวิจัยแผ่นเดียว เรื่อง การพัฒนาการขาดทักษะในการระบายสีแฟชั่นของนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  รายวิชา  2401-1004  การออกแบบเสื้อ  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2550  โดยการใช้แบบฝึกทักษะ  การระบายสีการออกแบบแฟชั่น
งานวิจัยแผ่นเดียว เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม  วิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม  รหัสวิชา  22012204   ระดับชั้น  ปวช. 2/5  สาขางานการขาย   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2550  โดยใช้แบบฝึกทักษะ
บทคัดย่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการฝึกงานของนักเรียน/นักศึกษา ในสถานประกอบการ  ของสถานศึกษา เพื่อสร้างความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ(ไทย)
บทคัดย่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการฝึกงานของนักเรียน/นักศึกษา ในสถานประกอบการ  ของสถานศึกษา เพื่อสร้างความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ(อังกฤษ)
บทคัดย่องานวิจัย การศึกษาและพัฒนาสื่อบทเรียนโปรแกรมเชิงเส้นตรงวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง “คำสรรพนาม ( Pronouns )”
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน อ. วิภวานี 2/2549
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนอ.แสงเดือน 2/2549
ตัวอย่างงานการวิจัยในชั้นเรียนอ.วัลภา 2/2549
แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย
บทคัดย่อตัวอย่างงานวิจัย   ความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ปีการศึกษา 2548
 
 
 

งานศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

phraevoc@pvc.ac.th

เลขที่ 4 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
โทรศัพท์ 054-511757,054-533523,Fax 511174